Bestia, bóg i linia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wystawa czasowa prezentująca sztukę współczesną z krajów regionu Azji i Pacyfiku. Artyści wprowadzają historyczne, kulturowe i geograficzne konteksty, operując różnymi środkami wyrazu, językami i narzędziami. Mieszkańcy regionu, a co za tym idzie również twórcy, starają się wytworzyć nowy model tożsamości niebędącej wynikiem doświadczeń z czasów kolonializmu.

Przy całej różnorodności wystawy chcieliśmy, aby system ekspozycyjny był neutralny i dyskretnie nawiązujący do prezentowanych prac. Poszukując właściwej formy odnieśliśmy się do malarstwa Daniela Boyda, którego obrazy można zobaczyć na wystawie. Jego twórczość odwołuje się do dawnych morskich instrumentów nawigacyjnych tubylców z obszarów Wysp Marshalla. Powstały lekkie w wyrazie, modułowe ścianki z metalowych rurek o strukturze kraty, nawiązujące do bambusowych map morskich.

A Beast, a God, and a Line
Museum of Modern Art in Warsaw

The temporary exhibition presenting modern art from countries of the Asia-Pacific region. Artists introduce historical, cultural and geographic contexts, use various means of expression, languages, and tools. Being inhabitants of the region they try to create a new identity model, not related to experiences from colonial times.

The exhibition is very diverse, hence the exposition system had to be very neutral and discreet. Searching for the right form, we were inspired by Daniel Boyd's paintings which were a part of the exhibition. His creations refer to old marine navigational instruments of the native people from the Marshall Islands. Inspired by bamboo maps of the sea we created light, modular trellis walls made of metal pipes.

2018

Hide Content