Opera Chopina

Muzeum Fryderyka Chopina

Wystawa czasowa wg naszego projektu w Muzeum Chopina poświęcona jest związkom Fryderyka Chopina z operą. Porusza temat dotyczący jego życia, pasji oraz wpływu opery na jego twórczość. 

Ekspozycja prezentuje min. oryginalne rękopisy Chopina, projekty scenograficzne i rekwizyty teatralne z tamtej epoki. Motywem przewodnim jest gradacja odcieni szarości. Widz jest prowadzony od najjaśniejszego koloru w holu wejściowym, poprzez pośrednie poziomy aż do najniżej sali gdzie znajdują się najważniejsze obiekty wystawy. Kolor i światło wydobywają prezentowane przedmioty z przestrzeni wystaw czasowych pałacu Ostrogskich. Dominują kontrasty, walory tonalne oraz elementy scenograficzne odwołujące się do opery.

Chopin’s Opera
The Fryderyk Chopin Museum

The exhibition in the Chopin’s Museum is dedicated to Frederic Chopin’s links to the opera. It explores composer’s life, his passions and influence the opera had on his creations. The exhibition shows the National Theatre activities and opera legacy of the first half of the XIX century.

The exhibition presents original Chopin’s manuscripts, projects of opera scenography, theater requisites and costumes of that times. The art medium used are gray scale gradients. The visitor is led from the brightest color in the main hall, through medium shades to the darkest rooms, where he can find the most precious elements of the exhibition. Color and light bring out the objects from the space of temporary exhibition space in Ostrogskis’ Palace. Contrasts, tones and opera’s scenographic elements dominate the space.

2017

Hide Content