Henryk Streng / Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wystawa twórczości polsko-żydowskiego modernisty Henryka Strenga/Marka Włodarskiego, malarza aktywnego w międzywojennym Lwowie i powojennej Warszawie.

Aranżacja przestrzeni nawiązuje do układu urbanistycznego tworząc wrażenie wąskich uliczek z centralnym placem, czym odnosimy się do przedwojennego Lwowa. Środkami wyrazu są proste, surowe materiały zestawione w lekkie optycznie ścianki ekspozycyjne i gabloty. Profile metalowe, czarna płyta MDF, delikatnie przygaszone światło stanowią tło dla prezentowanych prac , wydobywając je na pierwszy plan. Ścianki ekspozycyjne i gabloty są w pełni demontowalne pozwalając na szybkie aranżowanie przestrzeni, magazynowanie i transport.

Henryk Streng/Marek Włodarski and Jewish-Polish Modernism
Museum of Modern Art in Warsaw

The exhibition presenting works of the Polish-Jewish modernist Henryk Streng/Marek Włodarski - painter who was creating in interwar Lviv and postwar Warsaw.

The arrangement of the space refers to the urban layout of narrow streets with a main square, which refers to pre-war Lviv. The means of expression are simple – light display walls and showcases are made of raw materials. Metal profiles, black MDF board, slightly dimmed lighting are becoming the background for presented works, bringing them to the foreground. The display walls and showcases are easy to disassemble, allowing for quick space arrangement, storage and transport.

2021

Hide Content